Monday, June 2, 2008

Chatrapati Shahu Maharaj

Autograph of Colonel H.H. Kshatriya-Kulawatasana Sinhasanadhishwar, Shrimant Rajashri Sir Shahu Chhatrapati Maharaj Sahib Bahadur, Maharaja of Kolhapur, GCSI, GCIE, GCVO.

No comments: